fbpx
Rating - Algemene voorwaarden - AnotherSight

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. AnotherSight: de eenmanszaak AnotherSight, gevestigd te Dronten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64530221.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AnotherSight een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die AnotherSight voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als online strateeg ondersteunen van ondernemers bij marketingactiviteiten en het vergroten van de zicht- en vindbaarheid door het maken en plaatsen van advertenties voor o.a. Google en Facebook en het ontwikkelen van social media campagnes en tevens het uitvoeren van losse diensten in het kader van online marketing, webdesign voor campagnes, het adviseren bij conversie- en zoekmachineoptimalisatie en het analyseren van statistieken met een op maat gemaakte strategie.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen AnotherSight en klant krachtens welke AnotherSight de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van AnotherSight.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of AnotherSight worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.anothersight.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AnotherSight gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van AnotherSight en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door AnotherSight zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van AnotherSight zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

3.2. AnotherSight zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van AnotherSight met een vooraf geschat aantal uren.

3.3. AnotherSight behoudt zich het recht voor om opstartkosten aan de klant te factureren alvorens AnotherSight start met de uitvoering van de opdracht. De opstartkosten staan gelijk aan 4 uur werkzaamheden op basis van het op dat moment geldende uurtarief van AnotherSight.

3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door AnotherSight afhangt van feedback of input van de klant, is AnotherSight nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. AnotherSight is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft AnotherSight het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. AnotherSight is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Alle door AnotherSight gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief media- en advertentiebudget en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. AnotherSight behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop AnotherSight zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is AnotherSight bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.11. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 2 revisierondes feedback en/of revisies aan AnotherSight door te geven, tenzij anders overeengekomen. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan AnotherSight.

3.13. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door AnotherSight meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van AnotherSight.

3.14. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat er rechtenvrije foto’s en/of plugins etc. dienen te worden aangekocht voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden, zal AnotherSight deze in overleg met de klant aanschaffen. De kosten voor deze extra producten zullen op basis van nacalculatie c.q. meerwerk in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan AnotherSight verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal AnotherSight binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. AnotherSight heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat hij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en AnotherSight zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met AnotherSight wenst te ontbinden komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien AnotherSight, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is AnotherSight gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die AnotherSight in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door AnotherSight uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. AnotherSight zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.9. AnotherSight behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.10. De kosten voor het adverteren (het media- en/of advertentiebudget) wordt niet opgenomen in het aanbod, deze kosten zijn voor de klant zelf en worden derhalve niet door AnotherSight gefactureerd tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.11. Indien AnotherSight met de klant is overeengekomen dat AnotherSight een media- en/of advertentiebudget in rekening brengt, zal dit bedrag voorafgaand aan de start van de campagne aan de klant gefactureerd worden. Na de betaling van de volledige factuur zal AnotherSight de campagne starten. Het media- en/of advertentiebudget wordt separaat van de gewerkte uren in rekening gebracht.

4.12. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan met een opzegtermijn van één maand. De klant geeft AnotherSight een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan slechts door beide partijen worden beëindigd met inachtneming van de opzegtermijn.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ANOTHERSIGHT

5.1. AnotherSight garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. AnotherSight spant zich in om de gegevens die AnotherSight voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient AnotherSight met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. AnotherSight is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van AnotherSight en/of overige promotionele uitingen van AnotherSight.

5.5. AnotherSight is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

5.6. AnotherSight behoudt zich het recht voor om, indien de klant advertentiecontent die discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert, de opdracht te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient AnotherSight te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht AnotherSight onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar AnotherSight om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AnotherSight zijn verstrekt, heeft AnotherSight het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt AnotherSight steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door AnotherSight geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan AnotherSight binnen 14 werkdagen na levering van de dienst(en). De klant vrijwaart AnotherSight één jaar na levering van alle diensten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die AnotherSight nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is AnotherSight niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer AnotherSight inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. AnotherSight is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en AnotherSight tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De klant is gehouden tot het aanleveren van de content in de vorm van teksten, afbeeldingen en foto’s. Tevens is de klant gehouden tot het geven van goedkeuring op de door AnotherSight gemaakte advertenties. Indien er fouten/onjuistheden staan in advertenties nadat deze zijn goedgekeurd door de klant, kan AnotherSight hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.10. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de door AnotherSight gemaakte advertenties, ingerichte marketingonderdelen en eventueel ontwikkelde webpagina’s zonder voorafgaand overleg met AnotherSight. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met AnotherSight, wijzigingen aanbrengt is AnotherSight niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door AnotherSight te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door AnotherSight opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen 14 werkdagen na akkoord op de offerte aan AnotherSight aan te leveren. Na akkoord op de offerte dient binnen 3 maanden gestart te worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien de klant AnotherSight niet binnen 3 maanden in de gelegenheid stelt met de werkzaamheden te beginnen, is AnotherSight gerechtigd te opdracht eenzijdig te beëindigen. De opstartkosten worden niet aan de klant geretourneerd en de restantbetaling komt te vervallen.

7.2. Een door AnotherSight vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt AnotherSight niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien AnotherSight, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door AnotherSight mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (het aanleveren van afbeeldingen, teksten etc.). Tevens is de klant gehouden AnotherSight toegang te geven tot de beeldbank waaruit afbeeldingen gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

7.5. Aan de leveringsplicht van AnotherSight zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door AnotherSight geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door AnotherSight verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. AnotherSight biedt de mogelijkheid om het overeengekomen honorarium in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. AnotherSight behoudt zich het recht voor om vooruit te factureren. Facturen betreffende het media- en/of advertentiebudget dienen voor de start van de campagne voldaan te zijn.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan AnotherSight besluiten zijn werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan AnotherSight besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft AnotherSight voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat AnotherSight elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt AnotherSight zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door AnotherSight verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan AnotherSight kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal AnotherSight een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.11. Alle door AnotherSight geleverde producten en diensten blijven eigendom van AnotherSight totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan AnotherSight zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij AnotherSight tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door AnotherSight geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van AnotherSight en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van AnotherSight.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door AnotherSight ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van AnotherSight, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. AnotherSight is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van AnotherSight plaatst of aan AnotherSight toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant AnotherSight vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft AnotherSight recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.8. De klant krijgt na levering van de social media designs een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik ervan. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt geen toegang tot het bronbestand.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen AnotherSight en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij AnotherSight gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. AnotherSight kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en AnotherSight gestelde doel. Bij de aanvang van de werkzaamheden zal door AnotherSight een 0-meting worden uitgevoerd en zal een campagneplan opgesteld worden. De resultaten van dit plan betreffen te allen tijde een indicatie,  aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door AnotherSight ten tijde van de opdracht aan de klant zijn geadviseerd.

10.3. Indien AnotherSight onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan AnotherSight uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.3 is AnotherSight dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AnotherSight aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan AnotherSight toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. AnotherSight sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door AnotherSight geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van AnotherSight.

10.7. AnotherSight is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. Klant vrijwaart AnotherSight voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van AnotherSight.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. AnotherSight is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. AnotherSight is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar AnotherSight weinig of geen invloed op kan uitoefenen. AnotherSight kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie AnotherSight een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van AnotherSight onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van AnotherSight, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij AnotherSight, wanprestatie door leveranciers van AnotherSight waardoor AnotherSight zijn verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van AnotherSight of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft AnotherSight tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat AnotherSight in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als AnotherSight, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan AnotherSight de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met AnotherSight voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van AnotherSight;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

AnotherSight zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die AnotherSight vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. AnotherSight behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien AnotherSight overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. AnotherSight zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en AnotherSight in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van AnotherSight worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van AnotherSight aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van AnotherSight.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door AnotherSight te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van AnotherSight, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AnotherSight en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor AnotherSight alleen bindend indien en voor zover deze door AnotherSight uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien AnotherSight op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien AnotherSight hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AnotherSight partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.7. De klant en AnotherSight zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen AnotherSight en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

 

Versie: januari 2022